Skip to content

EKO SKLAD – KORAKI DO NEPOVRATNIH SREDSTEV

Seznanjamo vas z informacijami, ki jih morate vedete, če želite uveljavljati spodbudo-subvencijo EKO SKLADA po NOVEM javnem pozivu 74SUB-OB19 objavljenem 7. 6. 2019 v Ul. RS št. 36/19.

V vseh postopkih vas bomo v našem podjetju STAGOJ d.o.o. usmerjali in vam pomagali pri vlaganju vaše vloge. Dosegljivi smo na tel. št. 03 781-22-61 ali po e-pošti: info@stagoj.si.

UPRAVIČENE OSEBE DO SPODBUD – SUBVENCIJ

Oseba upravičena do spodbude je občan, ki je investitor in hkrati lastnik / solastnik / etažni lastnik / družinski član lastnika / najemnik. Z novim javnim razpisom je možno subvencijo uveljavljati samo za stanovanjske stavbe oziroma stanovanja, ki so v lasti fizične osebe. Vlagatelj s podpisom Izjave o sprejemanju pogojev jamči, da so vsi solastniki seznanjeni in dovoljujejo izvedbo naložbe.

VIŠINA SPODBUD – SUBVENCIJ EKO SKLADA

Z novim razpisom je vlagatelj upravičen do višjih spodbud-subvencij ob odstranitvi stare kurilne naprave vendar samo kadar gre za kurilno napravo, ki je vezana na centralno ogrevanje! Višja subvencija torej ne pripada tistim, ki imajo lokalno ogrevalno napravo, električno ogrevalno napravo ali staro toplotno črpalko in jo želijo zamenjati za novo toplotno črpalko!

Za dodelitev spodbud bo zelo pomembno dokazovanje vlagatelja, da je staro kurilno napravo res zamenjal za novo. Potrebno bo priložiti fotografije prostora pred odstranitvijo stare kurilne naprave, po odstranitvi stare naprave in po vgradnji nove toplotne črpalke. Fotografije morajo biti kvalitetne in iz njih mora biti nedvoumno razvidno staro in novo stanje. Na Eko skladu bodo glede tega zelo striktni in ne bodo tolerirali nejasnih slik.

Višina spodbud-subvencij:

a) Pri odstranitvi vsaj ene obstoječe peči na degradiranem območju: spodbuda do 3.200,00 EUR

b) Pri odstranitvi vsaj ene obstoječe peči: spodbuda do 2.500,00 EUR

c) Kjer obstoječa peč ostane (novogradnje in starogradnje): spodbuda do 1.000,00 EUR

POSTOPEK ODDAJE VLOGE

Po novem mora investitor vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude oddati, ko je naložba- vgradnja izvedena v celoti.

Naložba – vgradnja kot tudi oddaja vloge mora biti izvedena v času trajanja javnega poziva od 7. 6. 2019 do objave zaključka v Uradnem listu RS.

Vloga mora vsebovati:

a) Izpolnjena vloga na obrazcih 74SUB-OB19.

b) Kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba oziroma kopija potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 ALI Izjava o legalnosti in namembnosti stavbe.

c) Račun za dobavo opreme in izvedeno montažo.

d) Dokazilo o plačilu računa.

e) Razločne in jasne fotografije vseh 3 faz:

1.faza – fotografija prostora z obstoječo kurilno napravo pred odstranitvijo;

2.faza – fotografije prostora po odstranitvi stare naprave; na fotografiji mora biti vidno, da je naprava demontirana;

3.faza – fotografije novo vgrajene toplotne črpalke, zunanja in notranja enota.

Vlogo vlagatelj pošlje na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

DEGRADIRANA OBMOČJA

Vlagatelji na vseh degradiranih območjih so upravičeni do višjih spodbud za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko. Seveda v primeru, da občina ne predpisuje prednostnega načina ogrevanja kot sta daljinsko ogrevanje ali mestni plin.

GRADBENO DOVOLJENJE

Gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967, je še vedno obvezno, vendar ni nujen obvezni del prilog k vlogi.  Lahko ga nadomesti Izjava o legalnosti in namembnosti stavbe, ki je del obrazca Vloga 74SUB-OB19. Vlagatelj, ki podpiše Izjavo nosi vso kazensko in materialno odgovornost za resničnost Izjave. Te bodo podvržene tudi naključnim pregledom s strani Eko sklada. V primeru ugotovitve nepravilnosti bo vlagatelju lahko odvzeta pravica do spodbude, ki jo bo moral vrniti z obrestmi, hkrati pa bo sledila tudi naznanitev gradbeni inšpekciji. Zato svetujemo, da vlogi vedno priložite kopijo gradbenega  oziroma uporabnega dovoljenja.

 Vsi tisti, ki želijo pridobiti finančno spodbudo za naložbe v novogradnji, pa morajo k vlogi obvezno predložiti gradbeno dovoljenje.

IZDAJA ODLOČBE

EKO sklad v postopku odločanja izda samo Odločbo o dodelitvi spodbude. Z dnem vročitve odločbe vlagatelju začne teči 60 dnevni rok za izplačilo spodbude.

Ključna prednost sprememb je, da se skrajša postopek do izplačila spodbude-subvencije in da vlagatelj dokumentacijo na EKO sklad pošilja samo enkrat po izvedbi naložbe. Še vedno pa velja, da lahko EKO sklad dodeljeno spodbudo odvzame v roku 3 let po izplačilu v primeru, da ugotovi nepravilnosti.

VLOGO IN VSE OSTALE INFORMACIJE LAHKO NAJDETE NA SPODNJI INTERNETNI STRANI EKO SKLADA:

Za morebitna vprašanja in dodatna pojasnila nas pokličite ali nam pišite.

 

Sporočilo je bilo poslano

thumbs_up